DẠY HỌC STEM

Dạy học theo định hướng giáo dục STEM là dạy học gắn với thực tiễn, “học đi đôi với hành”. Giáo dục STEM đồng thời thay đổi phương thức học tập là học qua làm, học qua nghiên cứu, giúp học sinh tìm tòi khám phá tri thức, từ đó hình thành phẩm chất năng lực. Chương trình GDPT mới có mục đích cốt lõi cũng là hình thành phẩm chất năng lực thông qua việc học sinh đổi mới cách học, cách nghĩ. “Do đó, giáo dục STEM cần được tiếp tục đẩy mạnh trong các nhà trường. Đây thực sự là một phương pháp giáo dục hiện đại”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 nhà trường đã tổ chức dạy theo định hướng giáo dục STEM qua tiết học học sinh tham gia tích cực các hoạt động học tập, hào hứng tìm tòi khám phá tri thức, phát huy được năng lực của người học.

Một số hình ảnh của tiết dạy giáo dục STEM 

Học sinh đang trao đổi tìm phương án làm chiếc cầu bằng que kem

Học sinh cùng nhau thực hiện đan chiếc cầu bằng que kem

Cô giáo Đỗ Thị Lệ hướng dẫn HS hoàn thành sản phẩm

Học sinh hoàn thành sản phẩm

Học sinh trình bày cách làm chiếc cầu bằng que kem

Học sinh chia sẻ sau tiết học

Suy ngẫm, chia sẻ sau tiết dự giờ

                                               Tác giả: Ma Thị Hồng Yến