Sử dụng tiếng Cao lan để giới thiệu sách "ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG"