SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG Năm học 2019- 2020

        Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường là một hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tạo điều kiện cho Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn trao đổi các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn các nhà trường và các giáo viên  được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ thuật dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm đồng thời tạo được sự thống nhất trong thực hiện chuyên môn nhằm đổi mới có hiệu quả cách dạy, cách học trong nhà trường.
       Thực hiện văn bản số 139/GDĐT-TH ngày 09 tháng 9 năm  2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Chiêm Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019 -2020 và Kế hoạch số 08/KH-TH ngày 10/9/2019 của trường TH Tân Thịnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Chiều ngày 31/10/2019 tại trường tiểu học Tân Thịnh tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm với thành phần là Ban giám hiệu và giáo viên của 3 trường gồm trường Tiểu học Tân Thịnh, trường Tiểu học Hòa An và trường Tiểu học Tân An đã tiến hành dự giờ sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

                                                                         ( Cô giáo Hà Thị Nhị - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A )

( Cán bộ giáo viên 3 trường Tiểu học Tân Thịnh, trường Tiểu học Hòa An và trường Tiểu học Tân An Dự giờ sinh hoạt chuyên môn)

Bài viết liên quan