Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

https://baotuyenquang.com.vn/truyen-hinh/chinh-tri!/trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2021-2022!-149092.html

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022